W związku z koniecznością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach przygotowania oferty i realizacji umowy informujemy, że:
Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest:
PRO-FIL Marek Szczerbiński, 32-851 Jadowniki, ul. Krakowska 24.
Celem przetwarzania Pani/Pana danych będzie przygotowanie oferty, ewentualne negocjacje oraz realizacja umowy sprzedaży i wystawienie faktury VAT.
Przetwarzanie jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.6.ust.1 punkt b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych)
Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi pięć lat. W tym czasie ma Pani/Pan prawo do:
uzyskania od Administratora potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, oraz dostępu do nich.
*żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są
nieprawidłowe, oraz do ich uzupełnienia w przypadku gdy nie są one kompletne.
*żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi
sprawdzić prawidłowość danych.
*otrzymania swoich danych osobowych, które dostarczyła Pani/Pan Administratorowi, oraz żądać aby dane te zostały przekazane przez obecnego Administratora innemu Administratorowi.

Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z celem podanym powyżej, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi odnośnie ich przetwarzania do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Informujemy również, iż konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości realizacji zamówienia.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close